Följ Green Cargo

Ett ton, ett kilo, hur många kilometer?

Blogginlägg   •   Sep 25, 2015 14:20 CEST

Att transportera med eltåg som drivs med förnybar energi är så klimatsmart att det är lite svårt att greppa. För att visualisera klimatskillnaden mellan olika sätt att tranportera gods så räknade vi ut hur långt man kan transportera ett ton gods på olika sätt om villkoret är att inte mer än ett kilo fossil koldioxid får släppas ut.

Alla data till bilden har hämtats från miljökalkylatorn Ecotransit* som är ett europeiskt samarbete mellan aktörer inom väg, järnväg, sjöfart, intermodaltrafik och speditörer. Ecotransit är den mest utvecklade och användarvänliga miljökalkylatorn på nätet och den är gratis att använda, besök den gärna på www.ecotransit.org

Klimatbelastningen från transporter beror av olika faktorer där energieffektivitet och bränsle är de viktigaste. Framför allt på vägsidan finns många alternativ. Dieselbränsle med 25 procent HVO* och 7 procent RME* finns att tillgå på marknaden idag. Med ett sådant bränsle kommer vägalternativet 23 km. Det är också möjligt att tanka 100 procent HVO på några platser. Med en CO2-reduktion på 90 procent jämfört med fossil diesel så kommer vägalternativet då 145 km.

Tåg kan också drivas med olika bränslen. Under 2014 transporterade Green Cargo 96,1 procent av volymerna med ellok och 3,9 procent med diesellok. I Sverige drivs alla eltåg med 100 procent förnybar energi från vattenkraft och då blir resultatet som sagt att eldrivet tåg kommer ca 9000 km med ett ton gods. Ett dieseltåg i Sverige som drivs med 100 procent fossil kommer istället ca 40 km.

Var elen kommer ifrån är avgörande. I Polen där nära 100 procent av elen kommer från kolkraft blir sträckan ca 30 km och i Tyskland, som också har en hög andel kolkraft kommer ett eltåg 50 km med ett ton gods innan 1 kg CO2 har släppts ut.

Green Cargo står för tågtransporter med förnybar energi. Det ger oslagbara klimatprestanda för våra kunder. Vi hjälper näringslivet att nå klimatmålen.

Johan Sandström, miljöchef, Green Cargo

När vi har räknat med Ecotransit så har indata varit:

Vägtransport – Lastbil med släp, Euro 6, 60 % fyllnadsgrad, 20 % tomreturfaktor, låginblandad dieseSjöfart – Intra-kontinental båt, under 35 000 dwt, fyllnadsgrad 57 % och 25 % fartreduktion, fossilt bränsle

Järnväg – Eldrivet tåg, bruttovikt 1000 ton, 60 % fyllnadsgrad, 50 % tomreturfaktor, förnybar el

* Ecotransit följer standarden EN 1628 som anger hur man ska miljöberäkna transporter. Grunddata kommer från erkända källor som alla redovisas i bakgrundsrapporten som finns att ladda ner på hemsidan. Ecotransit samarbetar också med svenska NTM som arbetar med transporter och miljö, se mer om NTM på www.transportmeasures.org

* HVO, (hydrerade vegetabiliska oljor) kan tillverkas med skogsråvara, slakteriavfall eller annat organiskt material som bas. I en process så tillsätts väte och man får en produkt som har samma egenskaper som fossil diesel.

* RME, (rapsmetylester) tillverkas förestring av rapsolja. Produkten är inte identisk med fossil diesel men den kan blandas med diesel eller användas direkt i fordon som är godkända för RME.