Följ Green Cargo

Järnvägen behövs för snabb och effektiv omställning till fossilfri transportsektor

Blogginlägg   •   Apr 04, 2019 10:13 CEST

EU har höga mål för minskad klimatpåverkan, så även den svenska regeringen. Sveriges övergripande klimatmål är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 och därefter ha negativa nettoutsläpp. Det transportpolitiska målet i Sverige är att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. I flera rapporter, bland annat från European Academies’ Science Advisory Council, EASAC och Klimatpolitiska rådets, slås det nu fast att de klimatpolitiska åtgärderna inte minskar utsläppen inom transportsektorn tillräckligt snabbt, varken inom EU eller i Sverige.

Inrikestransporter står i dag för omkring en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Över 90 procent av detta står vägtrafiken för. Mellan 2010 och 2017 minskade transporternas utsläpp med knappt 20 procent, men minskningstakten är för långsam i förhållande till de beslutade utsläppsmålen. Dessutom visar preliminära siffror från Trafikverket att koldioxidutsläppen ökar från vägtrafiken igen och det anses vara ett resultat främst av ökad lastbilstrafik.

I Klimatpolitiska rådets rapport 2019 står det att nuvarande förutsättningar och beslut enbart bedöms räcka till att minska utsläppen från dagens omkring 16 miljoner ton till 12–13 miljoner ton koldioxidekvivalenter till år 2030, eller med ungefär 35 procent jämfört med 2010. För att nå 2030-målet behöver utsläppen minska till under 6 miljoner ton och för att uppnå Sveriges övergripande klimatmål behöver transportsektorn vara helt fossilfri senast år 2045.

I rådets rapport kan vi även läsa att de stora utsläppen från transportsektorn dels beror på att en stor del av alla inrikes transporter sker på just väg, dels på att vägfordonen i huvudsak drivs med bensin och diesel. Det är ingen direkt nyhet. Rådets rekommendationer för en omställning av transportsektorn till fossilfrihet, förutsätter riktade åtgärder mot effektivare vägfordon, hållbara fossilfria drivmedel och ökad transporteffektivitet som möjliggör minskat trafikarbete utan att tillgängligheten försämras.

Det som är anmärkningsvärt är att det endast på ett fåtal ställen i rapporten anges att ökad mängd gods på järnväg eller sjöfart är en viktig del för att uppnå flera klimatpolitiska mål. Om vi till senast 2045 ska ställa om samhället till noll nettoutsläpp behövs genomgripande samhällsförändringar och en hög utvecklingstakt i hela samhället. Inte bara för transporter på väg. Mer gods måste transporteras på järnväg eller via sjöfart!

Vi är helt eniga med rådet om att utsläppsminskningstakten måste öka betydligt för att vara i linje med vad som krävs för att nå målen. Vi är också helt eniga i att flytta över transporter till mer effektiva transportmedel. Men vi är mer övertygande än rådet om att mer gods på järnväg är det i särklass snabbaste och effektivaste sättet att nå klimatförbättringar och ställa om transportsektorn till fossilfrihet.

Olika steg i en transportkedja kräver olika transportformer och vi påstår inte att järnvägstransporter är optimalt för alla. Järnvägstransporter bör väljas när det är möjligt och kopplas ihop med andra transportslag när det behövs. Intermodala transportupplägg är ett effektivt alternativ till långväga lastbilstransporter. Det går inte heller att komma ifrån att skillnaden i utsläpp är stor mellan olika transportslag. Tåget är det mest energieffektiva och minst miljöbelastande trafikslaget och ska vi nå målet om att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 måste mer gods transporteras på järnväg.

Alla samhällsaktörer är viktiga för utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Politikerna, godstransportörer, näringslivet som transportköpare och enskilda konsumenter. Vi måste alla göra aktiva val och bidra. Självklart måste stort fokus ligga på den delen av transporter som påverkar och släpper ut mest. Elektrifiering, automatisering, digitalisering och delningslösningar för vägtrafik ger nyttor ur ett samhällsperspektiv och spelar självklart en viktig roll för korta och medellånga transportsträckor Men det gör även järnvägstrafik.

Vi levererar storskaliga fossilfria och säkra transporter med eltåg som har låg energiförbrukning och där elen kommer från förnybara källor. Vi, tillsammans med våra kunder, är en viktig del av lösningen för att nå EU:s och Sveriges högt ställda klimatmål. Vår verksamhet bidrar på riktigt till en förbättrad miljöprestanda i hela transportsystemet – inte 2045, utan här och nu.

Lina Holmgren, hållbarhetsstrateg Green Cargo