Följ Green Cargo

Svensk politik är tydlig – nu måste det bli verkstad!

Blogginlägg   •   Sep 03, 2020 08:30 CEST

I juni 2018 presenterade regeringen sin nya godstransportstrategi – en strategi som tydligt pekar ut behovet av att det måste ske en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet. Strategin är viktig, både i syfte att nå de svenska klimatmålen, men också för att säkerställa näringslivets behov av tillförlitliga transporter och därmed säkra svenska arbetstillfällen.

Trafikverket fick ett antal uppdrag med anledning av strategin, bland annat ett uppdrag för att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och sjöfart och två uppdrag kopplade till främjandet av intermodala transporter.

Med anledning av ovanstående uppdrag har Trafikverket under hösten 2019 och våren 2020 presenterat tre rapporter: Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med sjöfart, Hinder för ökad omlastning till intermodala järnvägstransporter samt Färdplan för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

I den sistnämnda färdplanen förväntades tydliga och konkreta åtgärder presenteras. Åtgärder som enkelt och snabbt kunde effektueras för att stödja den övergripande nationella godstransportstrategin. Vi har med stor nyfikenhet tagit del av Trafikverkets rapporter och anser att flertalet av de föreslagna åtgärderna är helt rätt, men vi saknar fortfarande konkreta tidsplaner för när åtgärderna ska implementeras.

Många av Sveriges industriföretag förlitar sig på en väl fungerande godsjärnväg, kanske än mer nu under pågående pandemi än tidigare. Kunskapen om hur vi snabbt kan ställa om till ett mer hållbart transportsystem finns redan. All den information som kan tänkas behövas för att verkställa regeringsuppdragen finns hos såväl järnvägsoperatörer som speditörer och rederier – samtliga väl förtrogna med varuägarnas krav och förväntningar.

Istället för fler utredningar eller ytterligare analyser krävs nu förutsättningsskapande, tidsbestämda och konkreta åtgärder

Svaren finns redan – nu behövs verkstad!

Erica Kronhöffer
Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Green Cargo