Följ Green Cargo

För att möjliggöra nödvändiga investeringar och kunna bidra till en grön återstart har Green Cargos styrelse ansökt om kapitaltillskott hos ägaren

Nyhet   •   Jun 04, 2020 09:40 CEST

Green Cargo har en strategisk roll på den svenska transportmarknaden men har gått med förlust under många år. För att vända utvecklingen driver företaget ett transformationsprogram som startade senhösten 2018. Det ska förbättra resultatet med cirka 250 – 300 MSEK fram till 2022. Det är ett steg på vägen, men det är inte tillräckligt. Green Cargo har ett stort behov av att investera i nya lok och vagnar.

Green Cargos styrelse bedömer att bolaget och ledningsgruppen har satt en stabil kurs med nuvarande affärsplan, men att företaget behöver ett kapitaltillskott för att genomföra nödvändiga investeringar och vidareutveckla verksamheten. I tillägg måste bolaget vara rustade inför den gröna återstart som näringslivet behöver efter pandemin covid-19.

Green Cargo har ett stort behov av att investera i nya lok och vagnar. Sju av tio lok är mer än 40 år gamla och även om flera har moderniserats under 2000-talet behöver bolaget fler moderna uppkopplade lok med större dragkraft samt effektivare vagnslösningar för skapa lönsamhet i såväl existerande som nya kundupplägg.

Digitalisering är ett annat område som Green Cargo behöver investera inom för att förenkla och bidra till en effektivare och mer kundvänlig process. Bolaget behöver kunna erbjuda nya digitala tjänster till sina kunder och förenkla vardagen för sina medarbetare med ökad kvalitet. Det handlar också om att investera i en mer robust IT-miljö än den som finns idag. Bolagets nuvarande finansiella utrymme innebär dock att det inte går att genomföra denna digitalisering på ett optimalt sätt.

– Det är styrelsens bedömning att Green Cargo behöver ett kapitaltillskott, som tillsammans med transformationsprogrammet, gör det möjligt att genomföra nödvändiga investeringar. Det skulle ge helt nya möjligheter att ta vara på en ökad efterfrågan på hållbara godstransporter, erbjuda kunderna nya digitala tjänster samt få ett mer robust bolag, säger Jan Sundling, styrelseordförande för Green Cargo och fortsätter:

– Med ett kapitaltillskott är vi också rustade för att bidra till den gröna återstart som näringslivet behöver efter pandemin covid-19.

För att lyckas långsiktigt krävs dock mer än endast kapital. Det krävs även en fungerande järnvägsinfrastruktur där godset prioriteras högre och en prioriterad och snabb realisering av den nationella godstransportstrategin. Kapaciteten i järnvägsanläggningen är pressad och såväl optimering av nuläget som satsningar på utbyggnad behövs. Som exempel har godstågen under flera år fått en ökad andel planerad stillaståendetid i Trafikverkets tågplan som buffert för att hantera en kraftigt ökad andel resandetåg. I tågplanen för 2020 har Green Cargo 13 procents planerad stillaståendetid, vilket motsvarar en kostnad för bolaget på ungefär 300 miljoner SEK.

– Att var åttonde lok och förare är planerade att stå stilla är givetvis inte ett recept för effektivitet och lönsamhet, avslutar Jan Sundling.