Följ Green Cargo

Bokslutskommuniké Q4 2017: Positivt resultat genom bra kostnadskontroll och stabila volymer

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 09:00 CET

Green Cargo uppvisar en fortsatt positiv resultatutveckling i den svenska verksamheten under årets fjärde kvartal, vilket också resulterar i en kraftig resultatförbättring för koncernen under 2017. För 2017 har omsättningen ökat med 3% och rörelseresultatet förbättrats med 79 MSEK. Den positiva utvecklingen är framförallt ett resultat av bra kostnadskontroll och stabila volymer.

Perioden oktober - december 2017

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 071 MSEK (1 092)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -21 MSEK (-25)
  • Koncernens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -34 MSEK (-139)
  • Green Cargo beslutade att lämna det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia och redovisar den delen av verksamheten som avvecklad verksamhet. Koncernens resultat från avvecklade verksamheter uppgick till -71 MSEK (-1)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 205 MSEK (130)

Perioden januari–december 2017

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 4 337 MSEK (4 208)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 MSEK (-78)
  • Koncernens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -32 MSEK (-220)
  • Green Cargo beslutar att lämna det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia och redovisar den delen av verksamheten som avvecklad verksamhet. Koncernens resultat från avvecklade verksamheter uppgick till -73 MSEK (-5)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 748 MSEK (862)

Green Cargo fortsätter att förbättra sitt resultat genom ett bra tempo i effektiviseringsarbetet och stabil efterfrågan på sina tjänster. För helåret 2017 har företaget tecknat nya transportavtal för nästan 750 MSEK.

- Green Cargo har blivit en organisation som agerar närmare kunderna och som snabbare kan genomföra förändringar. Under flera år har vi fokuserat på att höja vår kvalitet samtidigt som vi minskat våra kostnader, men vi har inte gått i mål. Vi ska öka vår lönsamhet ytterligare för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Dotterbolaget i Norge redovisar resultatförsämringar och utvecklingen är fortsatt bekymmersam. Ett stort antal aktiviteter har initierats för att nå lönsamhet med målet att skapa en ekonomisk hållbar verksamhet. Även i Danmark satsar Green Cargo på ökad effektivitet och bättre kundlösningar genom beslutet att lämna det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia.

- Vårt mål är att utveckla bra och konkurrenskraftiga kundlösningar mellan Skandinavien och övriga Europa. Vårt beslut grundar sig i att vi och DB Cargo inte har samsyn i vissa frågor, främst när det gäller prissättningen. Vi har en god dialog med DB Cargo och vi arbetar för att förändringarna inte kommer påverka våra kunders transportlösningar på ett negativt sätt, säger Jan Kilström.

Kvaliteten mätt som punktlighet till kund, har varit stabil under det fjärde kvartalet.

Kontaktpersoner:
Jan Kilström, VD, Green Cargo, tel: 010-455 55 54
Erik Johansson, CFO, Green Cargo, tel: 010-455 54 48

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com