Följ Green Cargo

Delårsrapport Q4 2016 - Ökad omsättning och bättre underliggande resultat

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 08:00 CET

Green Cargos omsättning ökade under 2016 och uppgick till 4,2 miljarder kr vilket är 8 procent högre än föregående år. Rensat för jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet -41 MSEK, vilket är något bättre än 2015.

Perioden oktober – december 2016

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 092 MSEK (980)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -26 MSEK (-6), justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till -10 MSEK (-6).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -140 MSEK (-23). Perioden inkluderar omvärdering av uppskjuten skattefordran med -109 MSEK
  • Utfallet för trafiksäkerhetsindex uppgick till 95,4 (96,1)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 130 MSEK (104)


Perioden januari – december 2016

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 4 208 MSEK (3 907)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -83 MSEK (15), justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till -41 MSEK (-50).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -225 MSEK (-27). Perioden inkluderar omvärdering av uppskjuten skattefordran med -109 MSEK. Jämförelseperioden inkluderar en reavinst om 65 MSEK från avyttring av övertaliga lok.
  • Utfallet för trafiksäkerhetsindex uppgick till 94,6 (94,9)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 862 MSEK (727)

Med nya och utvidgade affärer ökade Green Cargo nettoomsättningen med 304 miljoner kr jämfört med samma period förra året. Resultatet försämrades dock som en följd av ökade kostnader för drift och personal bland annat beroende på etableringen av den nya verksamheten i Norge samt nystartade tågpendlar.

– Green Cargo har under året utvecklat nätverket till att täcka större delen av Skandinavien, ökat omsättningen och förbättrat marginalen i den svenska verksamheten. Under 2017 kommer företaget att fortsätta utveckla och effektivisera verksamheten för att ytterligare stärka positionen som den ledande leverantören av hållbar logistik, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

I en hård konkurrenssituation väljer Green Cargo att satsa än mer på säkerhet och kvalitet. Företaget har implementerat ett nytt arbetssätt som stärker säkerhetsbeteenden samt fortsätter med det systematiska kvalitetsarbetet.

– 2016 har varit ett år med många framsteg. Green Cargo nådde samma höga säkerhetsresultat som rekordåret 2015 och kvaliteten har under året förbättrats på ett sådant sätt att kundnöjdheten är den högsta sedan mätningarna påbörjades, säger Jan Kilström.

Ta del av vår delårsrapport.

Kontaktpersoner:
Jan Kilström, VD Green Cargo, tel: 010-455 55 53
Henrik Backman Finansdirektör, Green Cargo, tel: 010-455 54 49

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com