Följ Green Cargo

Fortsatt återhämtning under fjärde kvartalet 2020

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2021 08:00 CET

Den positiva trenden med ökade transportvolymer fortsätter även under fjärde kvartalet, men effekterna från den pågående pandemin covid-19 är fortsatt tydliga och påverkar bolagets resultat negativt för helåret 2020. Rörelseresultatet under sista kvartalet uppgick till –38 (–52) MSEK. För perioden januari–december uppgick rörelseresultatet till –222 MSEK, vilket kan jämföras med –111 föregående år. Nettoomsättningen minskade med drygt en procent och uppgick till 4 040 (4 096) MSEK.

Perioden oktober-december 2020

  • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 016 (1 013) MSEK
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –38 (–52) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –28 (–55) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 200 (226) MSEK

Perioden januari-december 2020

  • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4 040 (4 096) MSEK
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –222 (–111) MSEK
  • Rörelseresultatet har påverkats av svensk miljökompensation om 5 (92) MSEK samt norsk miljökompensation om 28 (22) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –229 (–129) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 534 (553) MSEK

Utfallet för det fjärde kvartalet är bättre jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet uppgick till –38 (–52) MSEK. Den pågående pandemin har under perioden inte påverkat transportvolymerna i samma omfattning som tidigare, vilket inverkar positivt på vårt resultat. Detta beror främst på att segmenten Stål & kemi samt Handel & logistik fortsatt den återhämtning som inleddes under det tredje kvartalet. Det förbättrade rörelseresultatet förklaras även av lägre skadekostnader jämfört med samma period föregående år.

Green Cargo har dock haft ett resultatmässigt svagt 2020 vilket främst förklaras av effekter från pandemin med lägre volymer och därmed lägre transportintäkter som följd. Med pandemins effekter borträknade, var dock bolaget i takt med beslutad affärsplan vid årets slut. Under andra kvartalet hade många av våra kunder ett kraftigt minskat transportbehov, medan vi i kvartal tre och fyra såg en viss återhämtning. I kombination med att vårt transformationsprogram inledningsvis driver vissa kostnader och att effekten på driftskostnaderna samt övriga kostnader inte minskat i motsvarande takt, påverkades resultatet negativt. För helåret uppgick rörelseresultatet till –222 (–111) MSEK.

Våra tre huvudsakliga prioriteringar; säkerhet, punktlighet och lönsamhet är väl förankrade och inom de två förstnämnda områdena har bolaget tagit tydliga steg i rätt riktning. När det gäller trafiksäkerhetsindex har vi enskilda månader 2020 levererat våra högsta resultat i bolagets historia och det ackumulerade årsresultatet om 95,5 (95,4) är det högsta någonsin, även om det ligger strax under vårt ambitiösa årsmål om 95,7.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).