Följ Green Cargo

Green Cargos styrelseordförande invald i Regeringens godstransportråd

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2018 13:30 CEST

Jan Sundling, styrelseordförande Green Cargo

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd, som har till uppgift att bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och genomförandet av godstransportstrategin. Green Cargos styrelseordförande Jan Sundling har blivit invald i rådet.

– Genom godstransportrådet hoppas jag att samarbetet mellan trafikslagen stärks, så att vi får effektiva och konkurrenskraftiga transporter inom, och till och från, Sverige. För oss på Green Cargo är det viktigt att de miljö- och klimatsmarta alternativen gynnas. Jag kommer att lyfta vikten av politiska beslut som stärker järnvägens konkurrenskraft eller åtminstone skapar konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Järnvägstransporter är det i särklass effektivaste sättet att minska CO2-utsläppen från transporterna. Och det finns potential att köra mycket mer via järnväg, säger Jan Sundling.

Den nationella godsstrategin syftar till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Den ger en sammanfattande bild av nuläget och tydliggör den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet.

– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Följande personer har blivit utsedda att vara ledamöter i det nationella godstransportrådet:

Ordförande: Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Arnäs, Per-Olof, Universitetslektor, Chalmers

Arvidsson, Ylva, Chef flygfrakt, Swedavia

Axelsson, Svante, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Boholm, Karolina, Transportdirektör Skogsindustrierna, Styrelseledamot i Näringslivets transportråd

Bondemark, Per, Vice VD, SSAB

Borgenstam, Linda, VD, Schenker Consulting

Dahl, Mattias, VD, Transportföretagen

Engström, Rikard, VD, Svensk Sjöfart

Glasare, Gunilla, Chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Gegö, Richard, VD, Sveriges Åkeriföretag

Kjellgren, Karolina, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics AB

Lindqvist, Jenny, Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson

Nilsson, Marie, Förbundsordförande, IF Metall

Nilsson, Ulrika, VD, Piteå Hamn

Sundling, Jan, Styrelseordförande, Green Cargo

Svanström, Therese, Kanslichef, Unionen

Westerberg, Björn, VD, Tågoperatörerna

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 900 anställda och en årsomsättning på 4,3 miljarder SEK (2017). Läs mer på www.greencargo.com