Följ Green Cargo

​Konjunkturavmattning ökar utmaningarna i pågående omställningsprogram

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2019 13:15 CEST

En begynnande konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga transformationskostnader är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt resultat tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till –27 (–54) MSEK. För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till –60 (–126) MSEK inklusive miljökompensation om 91 (0) MSEK. Nettoomsättningen har hittills i år minskat med två procent och uppgick till 3 084 (3 154) MSEK.

Tredje kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 984 MSEK (1 006)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –27 MSEK (–54).
  • Koncernens resultat uppgick till –19 MSEK (–56)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 97 MSEK (147)

Perioden januari – september 2019

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 3 084 MSEK (3 154)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –60 MSEK (–126)
  • Koncernens resultat uppgick till –74 MSEK (–161)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 327 MSEK (528)

Det ekonomiska läget i omvärlden har börjat synas i lägre transportvolymer på järnvägen. Med vår starka bas i svensk industri ger konjunkturförändringar direkt genomslag i verksamheten. Ackumulerat ligger volymerna sex procent lägre jämfört med samma period förra året.

Konjunkturavmattningen skapar ytterligare utmaningar i arbetet att skapa en lönsam verksamhet. Pågående transformation visar positiva effekter även om kostnader för externt stöd fortfarande är höga. Green Cargos prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet – de förstnämnda är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och vi ser redan en positiv trend för såväl trafiksäkerhetsindex som punktlighet. Även lönsamhetsförbättrande aktiviteter har börjat ge resultat

Utfallet för trafiksäkerhetsindex uppgick i tredje kvartalet till 94,4 (93,0). Det ackumulerade utfallet för trafiksäkerhetsindex för året uppgick till 95,2 (93,2) vilket är under årsmålet 95,6. Punktlighet till kund uppgick under kvartalet till 91,0 procent (90,9). Det ackumulerade utfallet för punktlighet till kund för året uppgick till 90,3 procent (89,3) vilket är under årsmålet 95 procent.

Hög säkerhet, punktlighet och kostnadseffektiva lösningar är högt uppe på agendan även när vi diskuterar nya logistiklösningar med våra kunder. Det är tydligt att kunder efterfrågar klimateffektiva transporter i allt högre utsträckning och de går från ambition till genomförande. För många varuägare är en järnvägslösning den absolut lägst hängande frukten för att minska miljöbelastningen.

I regeringens godstransportstrategi finns en mycket tydlig politisk förståelse och vilja att öka andelen godstransporter på järnväg och med sjöfart. Under kvartalet presenterade Trafikverket ett av sina regeringsuppdrag kopplade till strategin. Vi välkomnar många av de åtgärder som Trafikverket presenterade och hoppas att de skyndsamt kan realiseras för att stärka både järnvägens och Sveriges konkurrenskraft. Yt- och energieffektiva transporter med låg miljöbelastning är rätt på så många sätt och vi ska se till att Green Cargo är rustat för att möjliggöra en överflyttning av gods till järnväg med hög grad av kundnöjdhet och kvalitet.

Kontaktperson:

Ted Söderholm, VD, Green Cargo, tel: 010-455 71 50

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com