Följ Green Cargo

Lägre intäkter på grund av pandemin covid-19

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2020 13:30 CEST

Lägre volym och transportintäkter till följd av pandemin covid-19 är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt andra kvartal 2020. Rörelseresultatet uppgick till -77 MSEK, vilket kan jämföras med 51 MSEK under samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 7 procent och uppgick till 973 (1 049) MSEK.

Perioden april – juni 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 973 (1 049) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till –77 (51) MSEK
  • Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 5 (91) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –61 (39) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 110 (130) MSEK

Under första halvåret av 2020 har hela världen befunnit sig i en global kris på grund av pandemin covid-19 (Corona). Effekterna av pandemin är tydliga även för Green Cargo och påverkar resultatet kraftigt negativt. Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras 86 MSEK av resultatminskningen av erhållen miljökompensation.

För perioden januari-juni 2020 uppgick rörelseresultatet till –147 (–33) MSEK. Nettoomsättningen minskade med 2 procent under halvåret och uppgick till 2 060 (2 100) MSEK. Detta förklaras av negativa effekter från pandemin.

Green Cargos operativa förmåga har dock varit stabil och har, utmaningarna till trots, varit opåverkad under kvartalet. Att Green Cargos produktion är intakt och fungerar väl syns även på bolagets trafiksäkerhetsindex som likt första kvartalet i år ligger högt även denna period och landar på 95,4 (96,6). Green Cargo har även fortsatt hög punktlighet, både i järnvägssystemet och i leveransen till kund. Det är tydligt att bolagets kunder känner av detta och kundnöjdheten ligger för kvartalet högt, 3,91 (3,22), vilket är positivt. Green Cargo kommer att fortsätta att arbeta hårt för att hålla i trenden med högt trafiksäkerhetsindex, hög punktlighet och regularitet samt hög kundnöjdhet parallellt med ett fortsatt lönsamhetsfokus. 

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).