Följ Green Cargo

Stabil produktion och förbättrat rörelseresultat trots pågående pandemi

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2020 15:15 CEST

Green Cargos första kvartal uppvisar ett förbättrat rörelseresultat, stabil produktion och flera nytecknade transportavtal trots pågående pandemi. Förbättringen av rörelseresultatet, jämfört med första kvartalet föregående år, drivs främst av högre intäkter men belastas samtidigt av fortsatta kostnader kopplade till den transformering som bolaget genomgår.

Perioden januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 087 (1 051) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till –70 (–84) MSEK.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –94 (–93) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 146 (100) MSEK.

Effekterna av coronavirusets framfart är i högsta grad svårbedömda. Godstransporter på järnväg har hittills upprätthållits på en förhållandevis normal nivå både i Sverige och i övriga Europa. Även om situationen snabbt kan förändras, har Green Cargo haft ett stabilt läge både i produktion och leverans under kvartalet.

Green Cargos rörelseresultat uppgick under perioden till –70 (–84) MSEK. Nettoomsättningen har ökat och uppgick till 1 087 (1 051) MSEK. Det förbättrade rörelseresultatet drivs av högre intäkter inom främst skogssegmentet. Bolaget har fortsatta kostnader för externa tjänster kopplade till den transformering som genomförs. Programmet syftar till att ytterligare stärka säkerheten, punktligheten, den interna effektiviteten och därigenom lönsamheten.

Under det första kvartalet har inte kundvolymerna, trots pandemin, påverkats negativt i någon större omfattning. Vi har sett minskade transportbehov i vissa branschsegment men också ett ökat transportbehov i andra. Transportvolymerna är fyra procent högre jämfört med samma period förra året och bolaget har under perioden tecknat nya transportavtal till ett kontraktsvärde om totalt 146 (100) MSEK.

Under slutet av första kvartalet har pandemin av coronaviruset fått en alltmer utbredd smittspridning på Green Cargos marknader. De finansiella marknaderna och många branscher har drabbats hårt. På kort- till medellång sikt finns det en uppenbar risk att transportvolymerna minskar kombinerat med att sjukfrånvaron kan komma att öka vid en mer utbredd smittspridning i Sverige. Den långsiktiga effekten på bolagets kunder och för bolaget är i nuläget ej möjlig att bedöma.

Kontaktperson:

Pär Nordlander, CFO, Green Cargo, par.nordlander@greencargo.com 

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 700 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).